Апр 14
2015

Kaimiņu drošība

Комментарии к записи Kaimiņu drošība отключены
Июн 19
2014

Vuln!! Path it now!!

Vuln!! Path it now!!

Vuln!! Path it now!!<br />

Комментарии к записи Vuln!! Path it now!! отключены
Фев 06
2014

Jauni materiāli

Lapā «Projektā radītie materiāli» izvietoti jauni materiāli:

REZULTĀTU APKOPOJUMS

Drošības konsultanta programma

Kaimiņu sardze -mācību materiāli

Mācību līdzekļi-ASV

Комментарии к записи Jauni materiāli отключены
Янв 13
2014

Prevencija

No Igaunijas Tieslietu ministrijas mājas lapas (19.08.2005.):

Drošība ir cilvēka cienīgas dzīves priekšnoteikums. Katra tumšā kāpņutelpā nomainīta spuldzīte vai kopīgi uzstādītas drošās durvis, paaugstina mūsu drošības sajūtu. Noziegumu prevencija ļauj visiem – kā privātpersonām, tā iestādēm un nekomerciāliem uzņēmumiem dot ieguldījumu savas drošības paaugstināšanā, kopīgi samazinot noziedzību un tās izraisīto baiļu cēloņus.

Kas ir noziegumu prevencija?

Tā ir valsts iestāžu, pašvaldību un iedzīvotāju sadarbība noziedzības cēloņu un veicinošo faktoru novēršanai/samazināšanai, noziedzīgas uzvedības iespēju mazināšanai, kā arī noziegumu izdarīšanas apgrūtināšanai.

Precīzāk sakot, noziegumu prevencija ir līdzekļi ar mērķi:

* likt šķēršļus iepriekš nesastaptu noziegumu attīstībai;
* mazināt un iespēju gadījumā – likvidēt esošo noziedzību;
* likt šķēršļus bērnu un jauniešu nonākšanai uz noziedzības ceļa;
* novest no noziedzības ceļa pieredzējušus noziedzniekus;
* mainīt fizisko vidi tādā veidā, lai mazinātos potenciālo noziedznieku vēlme izdarīt noziegumu vai arī pārvērst vilinošus objektus par potenciāliem noziedzniekiem mazāk vilinošiem objektiem;
* mazināt cilvēku bailes kļūt par nozieguma upuri;
* informēt cilvēkus par pilsonisko atbildību noziedzības mazināšanas sadarbības jautājumos.

Preventīvie līdzekļie tiek iedalīti trīs veidos:

* Sociālais preventīvais darbs jeb sociāli preventīvie līdzekļi. Tie ir līdzekļi, kas ar sociālās, izglītības, ģimenes, jaunatnes, kultūras, baznīcas, ekonomiskās, satiksmes drošības u.c. politiku palīdzību ietekmē likumpārkāpumus veicinošos faktorus. To mērķis ir radīt tādus priekšnoteikumus, kas ļautu katru cilvēku iesaistīt sabiedriskajā dzīvē un, tādējādi, savlaicīgi paredzēt un novērst viņa uzvedības traucējumus, kurus var izraisīt marginalizācija. Darba ietvaros nepieciešams radīt priekšnoteikumus un optimālus apstākļus visu sabiedrības locekļu socialializācijai (piemēram – bērnu audzināšana, dzīvojamās platības nodrošināšana, darbs, brīvais laiks un atpūta). Būtiska ir negatīvu sabiedrisko parādību ietekmes mazināšana (piemēram – bezdarbs).

* Sadzīves preventīvais darbs jeb sadzīves preventīvie līdzekļi. To mērķis ir apgrūtināt likumpārkāpumu izdarīšanas iespējas un savlaicīgi ietekmēt potenciālos noziedzniekus, kriminogēnās situācijas vai vietas. Darba ietvaros nepieciešams atrast iespējamos līdzekļus noziegumu prevencijai, piemēram – orgnizēt kaimiņu patruļas, apsardzes uzņēmumu vai policijas spēkiem nodrošināt sabiedrisko kārtību. Būtiska ir mikrorajonu un ēku aizsardzības plānošana, kā arī tehnisko līdzekļu izmantošana (piemēram – stūres mehānismu aizslēgi, signalizācija, videoapsardze u.c.), kas apgrūtina likumpārkāpumu izdarīšanu.

* Darbs ar likumpārkāpumu sekām. Ar to saprot, pirmkārt, penitenciāri tiesiskos līdzekļus, kuru mērķis ir mazināt atkārtotu noziegumu skaitu. Darbs tiek veikts ar personām, kuras jau agrāk izdarījušas noziegumus. Taču papildus, jāsniedz palīdzība cietušajiem, kuras mērķis ir mazināt vai atlīdzināt nozieguma rezultātā nodarīto kaitējumu.

ANO kongresi par noziedzības prevenciju

Katru piekto gadu notiek ANO kongresi par noziedzības prevenciju. Pirmais notika 1955.gadā Ženēvā, pagaidām pēdējais, divpadsmitais, noslēdzās 2010. gada 19.aprīlī, Brazīlijas pilsētā Salvadorā.

Visu kongresu materiāli pieejami ANO oficiālajās – angļu, franču, spāņu, krievu valodās. Materiālu klāsts ir visnotaļ ievērojams un tajā nav viegli orientēties. ANO deklarācijas un citi dokumenti lielākoties ir ļoti vispārīgi un nav izmantojami tūlītējam darbam.

Tādēļ īpašs gandarījums, ja plašajā dokumentu klāstā izdodas uziet dokumentu, kas sniedz praktiskus padomus rīcībai.
Viena no šādiem dokumentiem ir ANO 8.kongresa materiāls A/conf.144/9.
Minētais kongress risinājās Kubas pilsētā Havanā,1990.gadā no 27.augusta līdz 7.septembrim.

Materiāla nosaukums ir “Noziedzības prevencija un kriminālā justīcija attīstības kontekstā: realitāte un starptautiskās sadarbības perspektīvas”. Materiāla autori to dēvē vienkārši – par noziedzības novēršanas līdzekļu analīzi. Neraugoties uz šķietami ievērojamo laiku, kurš pagājis kopš tā radīšanas, materiāls Latvijas apstākļiem aktualitāti nav zaudējis, jo mūsu valsts vēl ir ļoti tāla no izpratnes par prevencijas nozīmi noziedzības mazināšanā.

Pēc ANO 8.kongresa sagatavošanas sapulces ierosinājuma, ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās karalistes Iekšlietu ministrijas atbalstu, šo materiālu sagatavojusi ekspertu grupa. Minēto ierosinājumu savā rezolūcijā 1990/23 atbalstījusi ANO Ekonomisko un Sociālo lietu padome. Līdz prezentācijai kongresā, materiāls izskatīts un atbalstīts starptautiskā seminārā par noziedzības prevencijas un praktisko stratēģiju izstrādi, kas, sadarbībā ar Helsinku Noziedzības prevencijas un apkarošanas institūtu notika Maskavā, no 1990.gada 26.februāra līdz 2.martam.
Līdz ar to, šis ir dokuments ar oficiāli nostiprinātu statusu, nevis, piemēram, dokuments, kas uzskatāms tikai par kādas konkrētas kriminoloģijas skolas pārstāvju interpretāciju. Un ar šo apstākli ir vērts rēķināties.

Latviski šis dokuments nav pieejams. Turpinājumā sniedzu ievada tulkojumu un kopsavilkumu tabulas veidā (kopsavilkums mans).

ANO kongresa materiāls par noziedzības prevenciju A/conf.144/9.

ANO 8.kongress par noziedzības prevenciju un apiešanos ar likumpārkāpējiem
(Havana, 1990.gada 27.08.-7.09.)

Noziedzības prevencija un kriminālā tiesvedība attīstības kontekstā: realitāte un starptautiskās sadarbības perspektīvas

Ievads

1. Pēdējie gadi parādījuši, ka kriminālās justīcijas formālajiem procesiem – aizturēšanai, apsūdzībai, sprieduma pieņemšanai, sodam un likumpārkāpēju atjaunošanai tiesībās ir ļoti ierobežots efekts cīņā ar noziedzību. Tādēļ daudzās valstīs kriminālpolicija arvien biežāk pievēršas neoficiālu prevencijas un noziedzības mazināšanas līdzekļu izstrādei. Minētais uzskaitījums apkopo dažādu valstu noziedzības prevencijas pieredzi un tā mērķis ir sniegt plašu pārskatu par galvenajām stratēģijām un konkrētiem līdzekļiem. Tā kā tie raksturīgi galvenokārt attīstītajām valstīm, tālākais darbs starpvalstu mērogā palīdzēs plašākam līdzekļu uzskaitījumam, kas tiek piemēroti citās ANO dalībvalstīs.

2. Tādēļ šis uzskaitījums neizsmeļ visu līdzekļu klāstu, tas nav uzskatāms par obligātu. Daži pasākumi piemērojami vienīgi attiecībā uz konkrētiem likumpārkāpumu veidiem, kuri nebūt nav raksturīgi visām valstīm. Citi līdzekļi var prasīt ievērojamus finanšu ieguldījumus un citus resursus. Daudziem pasākumiem, lai cik dārgi tie neizmaksātu, nepiemīt vienīgi tehnisks raksturs. Ziņojumā tiek aprakstītas un vērtētas izstrādāto un no jauna izstrādājamo pieeju un direktīvu priekšrocības un trūkumi. Tajā praktiķiem tiek dotas iespējas izvēlēties piemērotākos līdzekļus konkrētām situācijām, ar kurām viņi sastopas.

3. Ziņojums sastāv no četrām daļām:

• Sociālie prevencijas līdzekļi, kas vērsti uz noziedzības sākotnējo cēloņu, kā arī atsevišķu personu pretlikumīgas rīcības noslieču likvidāciju. Tie var tikt piemēroti gan attiecībā pret iedzīvotājiem kopumā, gan attiecībā pret konkrētām riska grupām.

• Situatīvie prevencijas līdzekļi, kas vērsti uz tādu noziedzīgu nodarījumu prevenciju, kas tiek izdarīti gadījuma apstākļu ietekmē. Tie galvenokārt saistīti ar likumpārkāpumu izdarīšanas priekšnoteikumu ierobežošanu.

• Prevencijas līdzekļi, kas tiek piemēroti vietējās kopienas spēkiem. Tie paplašina iedzīvotāju iespējas mazināt noziedzību, piemērojot gan sociālo, gan situatīvo līdzekļu kombināciju.

• Noziedzības prevencijas process no iniciatīvu plānošanas līdz to īstenošanai un vērtēšanai.

Pirmajās trīs daļās aprakstītās stratēģijas nav kaut kas atsevišķs vai nošķirts, drīzāk, tās ir savstarpēji saistītas un viena otru papildinošas pieejas.

4. Gūtā pieredze un šī brīža būtiskākie panākumi prevencijas jomā galvenokārt skar likumpārkāpumus, kas saistīti ar īpašumu (personīgo mantu zādzības, zādzības no dzīvokļiem, komerciāla un valsts īpašuma zādzības, bojājumu nodarīšana u.c.). ANO apskati par noziedzības tendencēm, kriminālās tiesvedības sistēmām un prevencijas stratēģijām nodemonstrējuši, ka visās valstīs ar īpašumu saistītie likumpārkāpumi prevalē pār citiem likumpārkāpumu veidiem. Tādēļ apstākļiem, kuros vienā vai otrā valstī tiek izdarīti tādi noziegumi kā zādzības vai bruņotas laupīšanas, nav būtisku atšķirību, neatkarīgi no šo valstu kultūras, tiesiskajām vai sociālajām sistēmām. Tādēļ, kaut arī uzskaitījumā galvenā uzmanība pievērsta ar īpašumu saistītiem likumpārkāpumiem, tajā atzīmētās stratēģijas piemērojamas arī attiecībā pret tādiem vispārīgiem likumpārkāpumu veidiem, kā ielu noziegumi, uzbrukumi un dažādi nepilngadīgo likumpārkāpumi.

Kopsavilkums:

1_001

2

3

4

5

6

7

8

1 Pārskatāmības efektivitāte atkarīga no tā, vai incidenta aculiecinieki gatavi iejaukties un ziņot. Šīm nolūkam iedzīvotājiem jābūt labvēlīgai attieksmei pret policiju. Viņiem jājūtas pasargātiem no iespējamās atriebības un jātic, ka policija spēj ātri un konstruktīvi reaģēt.

 

Māris Luste

Комментарии к записи Prevencija отключены
Окт 04
2013

Aktuāli

Ielūgums uz semināru

Seminārs notiks 27.01.2014. no 16.00 līdz 19.00

SIA „Rīgas namupārvaldnieks”

iecirkņa „Kkurzeme” telpās Rīgā, Gobas ielā 6a.

Комментарии к записи Aktuāli отключены
Авг 16
2013

Kā sevi aizstāvēt?

Rīga atzīta par Latvijas nedrošāko pilsētu.

 TV5 intervija ar LDBA

 (Latvijas Drošības biznesa asociācija)

 prezidentu Jāni Zepu

Pēc reklāmas skatieties no 23 minūtes.

„Latvijas Drošības biznesa asociācija”

Jānis Zeps

Комментарии к записи Kā sevi aizstāvēt? отключены
Авг 16
2013

Ikviens no mums – par kārtību mājā!

Biedrība Kaimiņu drošība rīkos seminārus

un mācīs cilvēkiem pieskatīt savu rajonu

Latvijā atsākts projekts Kaimiņu drošība, kas garantē iedzīvotājiem aizsardzību pret zagļiem, bandītiem un citiem ļaundariem. Projektu realizē biedrība „Kaimiņu drošība” sadarbībā ar biedrībām „Latvijas drošības biznesa asociācija” un „Rīgas Apsaimniekotāju asociācija”.

Jaunie kārtības sargi

Visi zina, kā savulaik cilvēki dzīvoja mazpilsētās un laukos. Viņi pat mājas durvis neslēdza, jo bija pārliecināti par kaimiņu godīgumu. Ja pagalmā ieklīda svešinieks, kaimiņi viņu neizlaida no acīm: kas tas tāds, ko te dara? Zagt visa rajona ļaužu acu priekšā bija bīstami.
Tagad pilsētnieki dzīvo savrupi un reti pazīst sejā pat tuvākos kaimiņus. Zagļiem iestājies zelta laikmets. Bet biedrība Kaimiņu drošība aicina mūs atkal apvienoties, lai padzītu noziedzību no dzīvojamiem rajoniem.

Modrība pret noziedzību

Sistēma Kaimiņu drošība sekmīgi darbojas daudzās valstīs. Princips vienkāršs: katrā rajonā sāk darboties aktīvisti, kurus koordinē centrālais štābs. Aktīvisti tiekas ar kaimiņiem, māca pareizi rīkoties ekstremālās situācijās un paši pieskata piecu sešu māju kvartālu.
Ja kvartālā rodas nepatīkama situācija, aktīvisti izsauc policiju vai apsardzes firmu, ar kuru sadarbojas Kaimiņu drošība. Modrāki kļūst arī paši kaimiņi: ja uz kāpnēm dzirdams troksnis, ja sveši ļaudis nes ārā mantas, ja pie mājas iedzeršanu sarīkojuši jaunieši, informāciju nekavējoties saņem iecirkņa vecākais vai uzreiz policija.
Tādā veidā kolektīvās sistēmas Kaimiņu drošība dalībnieki Skandināvijā, Amerikā un pat Igaunijā novērsuši neskaitāmas zādzības un citus noziegumus. Pietiek cilvēkiem iemācīt kaimiņu mantu pieskatīt gluži kā savējo.

Mums vajag štābu!

– Mūsu biedrības dalībnieki nupat apmeklēja Igauniju pieredzes apmaiņā, – pastāstīja Latvijas Kaimiņu drošības pārstāvis Jurijs Keišs. – Mēs pārliecinājāmies, ka tur kaimiņu drošības sistēma aptvērusi veselas pilsētas un saņem valsts atbalstu. Centīsimies to panākt arī pie mums.
Latvijā biedrība Kaimiņu drošība dibināta pirms aptuveni desmit gadiem. Šai laikā veikts sākotnējais darbs ar iedzīvotājiem un risinātas sarunas ar varas iestādēm, izveidota sākotnējā datu bāze. Mūsu cilvēki spēj un vēlas apvienoties kaimiņu patruļās, jo ir norūpējušies par pašu drošību un bērnu nākotni. Atlicis paveikt vēl pašu mazumiņu – radīt centrālo štābu.

Tuvākajā nākotnē

Nu mēs tādu štābu beidzot iegūsim, pauž cerību biedrībā Kaimiņu drošība.
– Nupat kā saņēmām Sabiedrības integrācijas fonda grantu, – pastāstīja Jurijs Keišs. – Nauda tiks tērēta amerikāņu un igauņu mācību literatūras tulkošanai latviešu valodā, pētījumiem par Kaimiņu drošības darbības principiem citās valstīs un semināriem.
Par semināriem jāpastāsta sīkāk. Tajos biedrība Kaimiņu drošība sagatavos savu tuvāko rezervi – 19 aktīvistus instruktorus, kuri turpmāk strādās ar iedzīvotājiem.
Rīgā līdz gada beigām notiks trīs izglītojoši semināri, kuros lekcijas nolasīs labi pazīstami eksperti, piemēram, kriminologs Andrejs Vilks. Ceturtajā seminārā dalībnieki apspriedīs Kaimiņu drošības attīstības plānus, piektajā iepazīstinās sabiedrību ar biedrības darba pirmajiem rezultātiem.

Skaidrs, ka sabiedriskās drošības sistēmai pieder nākotne. Dzīve rāda, ka zagļus atbaida jau plāksnīte pie mājas ar uzrakstu „Šeit darbojas Kaimiņu drošība”.
Daudzi cilvēki jau tagad brīvprātīgi pieskata kaimiņu dzīvokļus. Pamanot zagļus, viņi izsauc policiju un tādējādi glābj svešu mantu. Ikviens no mums iestājas par kārtību. Atliek tikai apvienoties!
Informāciju par semināriem un sistēmas Kaimiņu drošība darbību Latvijā var saņemt, zvanot biedrības pārstāvim Oļegam Ostrovskim pa tālruni 26410760.

92,07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.


 

Ieguldījums tavā nākotnē

 

 
Avots: laikraksts ”Darīsim kopā” A.Ševčenko

Комментарии к записи Ikviens no mums – par kārtību mājā! отключены
Авг 01
2013

Biedrības mērķi.

Biedrība „Kaimiņu drošība” ir izveidota2007. gadā,lai sasniegtu sekojošos mērķus:

 1.apvienot iedzīvotājus sabiedriskās kārtības nodrošināšanā viņu dzīves vietā;

2.veicināt iedzīvotāju sadarbību ar valsts un pašvaldību policijas iestādēm, privātajām drošības struktūrām;

3.sekmēt drošības nodrošināšanu iedzīvotāju dzīves vietās, savtīgo, vardarbīgo noziedzīgo nodarījumu un citu likumpārkāpumu novēršanu un apkarošanu;

4.pārstāvēt iedzīvotāju intereses drošības nodrošināšanas jomā valsts un pašvaldību iestādēs.

Комментарии к записи Biedrības mērķi. отключены